16.06.2019

Einer der schönsten Landschafts-Marathons

 
 
 
 
 
 

WALKING [10,00 km]Français Nederlands English Eifler Platt
       
information Informatie Info Wurumm et gieht 
Distance: 10 km Afstand: 10 km Course Length: 10 km Su weijt ass et: 10 km
altitude: 50 m Hoogteverschil: 50 m Course Height: 50 m
Ropp un roaf: 50 m
stations d'alimentation: 1 Verzorgingsposten: 1 Number of supply stations: 1 Loa gett et äppes goots: 1x
       
Auszeichnungen: EXTRA: Awards: Et gett äppes Extraes
Tombola voor alle walker is er na afloop een loterij!! A raffle will be held for all participants. Inner aalen, dee mattmachen, gett äppes verlusst
       
Frais d'inscription Inschrijfgeld Entry fee Dat mos de bezoahlen
Inscription: online: 5 € Inschrijfgeld online: € 5,00 Online registration: € 5,00 mat dem Computer: € 5,-
inscription tardive: 2 € Inschrijfgeld na vrijdag: + € 2,00 Late registration fee: € 2,00 wann de zo spoat oanbass:  + € 2,00
Paiement avec obtenir de dossard
Het inschrijfgeld is te betalen bij het ophalen van de startnummer, dus zaterdag of zondag The starting fees are paid when the starting documents are handed out Dou mos reecht bezoahlen, wann de däng Startnummer oafhiels. 
       
Temps Tijden schedule Su ass den Zeijtploan
Samedi, 15.06.2019 Zaterdag, 15.06.2019 Saturday, June 15, 2019 Soamsdisch, 15.06.2019
17.00 - 19.00 H: Obtenir des dossards 17.00 - 19.00 > uitgifte start-nummers, betaling inschrijfgeld 05:00 pm -07:00 pm > Start number handing out 17.00 - 19.00 > de Startnummer oafhuelen unn bezoahlen
18.00 h Pasta-Party vanaf 18.00 > Pasta-Party 06:00 pm > Noodle party oam 18.00  > Nudelen eaßen
       
dimanche , 16.06.2019 Zondag, 16.06.2019 Sunday, June 16, 2019 Sunndisch, 16.06.2019
7.00 - 9.00 h: obtenir des dossards 07.00 - 09.00 > uitgifte start-nummers, betaling inschrijfgeld 07: 00 am -09: 00 pm > Start number handing out 7.00 - 9.00 > de Startnummer oafhuelen unn bezoahlen 
7.00 h:  petit déjeuner marathone 07.00 > Marathon-ontbijt 07:00 am > Marathon breakfast 7.00 > Marathon-Freehsteck
9.10 h: départ de la course 09.10 > Start in Waxweiler 09:10 am > Start in Waxweiler 9.10 > et giet loas an Waxweiler
11.30 h: cérémonie de présentation ca. 11.30 > Huldiging winnaars (na afloop van de kinderrace) approx. 11:30 am> presentation ceremony (after the end of the children’s race) ungefear oam 11.30 gänn et de Praiser (wann de Kanna fiedisch seijn)
16.00 h: temps de fermeture 16.00 > Deadline  04:00 pm > End off official timing for all races 16.00 > dan mos de am Ziel seijn