16.06.2019

Einer der schönsten Landschafts-Marathons

 
 
 
 
 
 

HALBMARATHON [21,1 km]Français Nederlands English Eifler Platt
       
information Informatie Info Wurumm et gieht 
Distance: 21,1 km Afstand: 21,1 km Course Length: 21,1 km Su weijt ass et: 21,1 km
altitude: 464 m Hoogteverschil: 464 m Course Height: 464 m
Ropp un roaf: 464 m
stations d'alimentation: 7
Verzorgingsposten: 7
Number of supply stations: 7
Loa gett et äppes goots: 7
       
Frais d'inscription Inschrijfgeld Entry fee Dat mos de bezoahlen
Inscription: online: 20 € Inschrijfgeld online: € 20,00 Online registration: € 20,00 mat dem Computer: € 20,-
inscription tardive: 5 € Inschrijfgeld na vrijdag: + € 5,00 Late registration fee: € 5,00 wann de zo spoat oanbass:  + € 5,00
Paiement avec obtenir de dossard
Het inschrijfgeld is te betalen bij het ophalen van de startnummer, dus zaterdag of zondag The starting fees are paid when the starting documents are handed out Dou mos reecht bezoahlen, wann de däng Startnummer oafhiels. 
       
Temps Tijden schedule Su ass den Zeijtploan
Samedi, 15.06.2019 Zaterdag, 15.06.2019 Saturday, June 15, 2019 Soamsdisch, 15.06.2019
17.00 - 19.00 H: Obtenir des dossards 17.00 - 19.00 > uitgifte start-nummers, betaling inschrijfgeld 05:00 pm -07:00 pm > Start number handing out 17.00 - 19.00 > de Startnummer oafhuelen unn bezoahlen
18.00 h Pasta-Party vanaf 18.00 > Pasta-Party 06:00 pm > Noodle party oam 18.00  > Nudelen eaßen
       
dimanche , 16.06.2019 Zondag, 16.06.2019 Sunday, June 16, 2019 Sunndisch, 16.06.2019
7.00 - 9.00 h: obtenir des dossards 07.00 - 09.00 > uitgifte start-nummers, betaling inschrijfgeld 07: 00 am -09: 00 pm > Start number handing out 7.00 - 9.00 > de Startnummer oafhuelen unn bezoahlen 
7.00 h:  petit déjeuner marathone 07.00 > Marathon-ontbijt 07:00 am > Marathon breakfast 7.00 > Marathon-Freehsteck
9.50 h: départ de la course 09.50 > Start in Schloss Hamm
09:50 am > Start Schloss Hamm
9.50 > et giet loas an Schloss Hamm
  16.00 > Deadline  04:00 pm > End off official timing for all races 16.00 > dan mos de am Ziel seijn

 

autant de savoir Dit moet je weten: Good to know: Un dat noach:
Entre Waxweiler et Chateau de Hamm on a une Shuttle-Service graduit.   L`autobus departs a 9.10 h a Waxweiler et amene les coureurs  a la Depart du Semi Marathom de Chateau Hamm.               Tussen Waxweiler (start Marathon) en Schloss Hamm (start Halve Marathon) zijn er bussen die je naar de start van de HM brengen. De bussen vertrekken vanaf 09.10 vanuit Waxweiler. Deze busdienst is gratis.                                A free shuttle service is available between Waxweiler and Schloss Hamm. The bus in the direction to Schloss Hamm to the start of the half marathon starts shortly after the start of the marathon at 9:10 am in Waxweiler. Zweschen Waxweiler und Schloaß Hamm feahrt e Bus hiin un hear, fier dän ma niejst bezoahlen mos. De Bus zom Start vom Halbmarathon an Hamm fährt um 9.10 an Waxweiler loas.